ბონუსი 100 ლარი პირველ დეპოზიტზე

+100% თანხის შევსებაზე

დარეგისტრირდით, რომ მიიღოთ ბონუსი!
ბონუსის მიღება

უკვე მომხმარებელი ბრძანდებით?

შესვლა
წესები და პირობები
 • საბონუსე წინადადება ხელმისაწვდომია კომპანია"პარი-მატჩის" ახალი მომხმარებლებისათვის. რომლებიც დარეგისტრირდნენ 01.04.2017-დან 31.05.2017-მდე და რეგისტრაციისას გაააქტიურეს ბონუსი. აქციაში მონაწილეობის მისაღებად.
 • აუცილებელია ერთჯერადად შეავსოთ ანგარიში თანხით: აქციაში მონაწილეობის მისაღებად, აუცილებელია შეავსოთ ანგარიში ერთჯერადი შენატანით თანხით: 20 GEL (ქართული ლარი) / 10 USD (ამერიკული დოლარი) / 9 EUR (ევრო) / 100 UAH (უკრაინული გრივნა) / 15 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) / 15 BYR (ბელორუსული რუბლი) / 150 MDL (მოლდოვური ლეი) / 5000 KZT (ყაზახური ტენგე) / 100 ТМТ (თურქმენული მანათი) / 70 TJS (ტაჯიკური სომონი) / 20 PLN (პოლონური ზლოტი) / 500 RUB (რუსული რუბლი) რეგისტრაციიდან 7 დღის განმავლობაში.
 • ბონუსის მაქსიმალური თანხა შეადგენს: 100 GEL (ქართული ლარი) / 25 USD (ამერიკული დოლარი) / 25 EUR (ევრო) / 500 UAH (უკრაინული გრივნა) / 75 BYR (ბელორუსული რუბლი) / 750 MDL (მოლდოვური ლეი) / 2 5000 KZT (ყაზახური ტენგე) / 75 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) / 500 ТМТ (თურქმენული მანათი) / 350 TJS (ტაჯიკური სომონი) / 200 PLN (პოლონური ზლოტი) / 2 500 RUB (რუსული რუბლი).
 • სააქციოდ ითვლება სათამაშო ანგარიშზე შეტანილი პირველი დეპოზიტი.
 • ბონუსის თანხა დაირიცხება მიმართვის მომენტიდან 72 საათის განმავლობაში.
 • იმისათვის, რომ შეძლოთ თქვენი სათამაშო ანგარიშიდან ბონუსის (+100% დეპოზიტზე) თანხის გატანა, აუცილებელია მისი ათჯერ დადება ფსონებზე, არანაკლებ 1.5 კოეფიციენტით.
 • კომპანიის თანამდებობის პირების მხრიდან, კლიენტის მიმართ არაკეთილსინდისიერი თამაშის, ან/და საბონუსე თანხების ბოროტად გამოყენებაზე, ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, კომპანია „პარი-მატჩი“ იტოვებს უფლებას აღნიშნული კატეგორიის მომხმარებლების მიმართ გამოიყენოს მიღებული ბონუსის გათამაშების ინდივიდუალური პირობები, ამ სააქციო წინადადების წესების და პირობების 7.2. პუნქტის შესაბამისად.
 • იმისათვის, რომ შეძლოთ საბონუსე თანხების ანგარიშიდან გატანა (+100% დეპოზიტზე), აუცილებელია დადოთ ბონუსის თანხის მოცულობის ათი ფსონი, კოეფიციენტით არანაკლებ 1.5, თითოეული.
 • ბონუსი მიიჩნევა გათამაშებულად, თუ სათამაშო ანგარიშზე რჩება მინიმალური ფსონის თანხაზე ნაკლები თანხა, ანგარიშის შესაბამის ვალუტაში, ან გათამაშების პირობები სრულად არის შესრულებული.
 • ფსონები, რომლებიც დაექვემდებარა დაბრუნებას (გაანგარიშდა კოეფიციენტით 1.0, ან რომელთა გაანგარიშება მოხდება CashOut-ს საფუძველზე, ბონუსის თანხის გათამაშებისას არ იქნება მხედველობაში მიღებული.
 • ბონუსის გათამაშებისას ჯერ ჩამოიჭრება რეალური ფული, ხოლო შემდეგ ბონუსის თანხა.
 • ანგარიშიდან თანხის გატანა, ბონუსის პირობების შესრულებამდე, დროებით შეიზღუდება.
 • საბონუსე წინადადებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ მხოლოდ ერთხელ.
 • აქციის პირობების თანახმად, სხვა პროდუქტებზე (კაზინო) დეპოზიტის სრულად ან ნაწილობრივ გადატანის შემთხვევაში, კომპანია იტოვებს უფლებას, უარი უთხრას მომხმარებელს ბონუსის დარიცხვაზე.
 • ბონუსის დარიცხვა ხორციელდება დეპოზიტის სათამაშო ანგარიშზე. სააქციო დეპოზიტის ბონუსის თანხის დარიცხვამდე ანგარიშიდან გამოტანის შემთხვევაში, კომპანია იტოვებს უფლებას, უარი უთხრას მომხმარებელს ბონუსის დარიცხვაზე.
 • მომხმარებლის ანგარიშზე დარიცხული ბონუსის თანხა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ სპორტულ ღონისძიებებზე დასადები ფსონებისათვის.
 • რეგისტრაციისას ბონუსის გააქტიურებით, მომხმარებელი ავტომატურად ეთანხმება აქციის წესებსა და პირობებს.
 • ბონუსის თანხაზე უარის თქმის შესაძლებლობა, არსებობს მხოლოდ რეგისტრაციის სტადიაზე, აქციის წინადადების აქტივაციის დროს.
 • ბონუსი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ერთი სათამაშო ანგარიშისათვის, ერთ მომხმარებელზე, ოჯახზე, ბინაზე, კომპიუტერზე ან IP-მისამართზე. მრავალჯერადი რეგისტრაციის (ყალბი ანგარიშების, სათამაშო ჯგუფების) საშუალებით წესების დარღვევის თაობაზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, "პარი-მატჩი" აუქმებს ბონუსს და მასზე დარიცხულ მოგებას. მეორე სათამაშო ანგარიშის დარეგისტრირების შემთხვევაში, ის გაუქმდება და მასზე არსებული ყველა სათამაშო ბონუსი, ასევე დარიცხული მოგებები, ანულირდება.
 • კომპანია უფლებას იტოვებს გააუქმოს ბონუსი, ან/და უარი უთხრას მომხმარებელს მის დარიცხვაზე, მიზეზის ახსნის გარეშე, იმ შემთხვევაში, თუ სათამაშო ანგარიშის შემოწმებისას გამოვლენილი იქნება დარღვევები თამაშის პატიოსან წარმოებაში, ან/და ისეთი სტრატეგიის გამოყენება, რომელსაც საკუთარი შეხედულებისამებრ მიიჩნევს არაკეთილსინდისიერად. ბონუსის თანხების ჩამოწერა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის წინასწარ გაფრთხილების გარეშე, ოღონდ არა მისი ანგარიშიდან გატანისას, ან/და ბონუსის თანხის გათამაშებისას. დავის წარმოქმნის შემთხვევაში, კომპანიის პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების გადაწყვეტილება მიიჩნევა საბოლოოდ.
 • კომპანია იტოვებს უფლებას მოითხოვოს სათამაშო ანგარიშის მფლობელისაგან ვერიფიკაციის პროცედურის გავლა, ამასთან შეაყოვნოს სათამაშო ანგარიშზე ბონუსის თანხის დარიცხვა, ვერიფიკაციის პროცედურის განმავლობაში.
 • აღნიშნული წინადადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ მომხმარებელთათვის, რომლებსაც დარეგისტრირებული აქვთ მხოლოდ ერთი სათამაშო ანგარიში.
 • მოცემულ პირობებში ცვლილებებებსა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია, როგორც აქციის მიმდინარეობისას, ასევე ნებისმიერ სხვა დროს.